Cách dùng zěnme

Cách dùng  “怎么” zěnme 1. Hỏi phương thức. Ví dụ: 你们是怎么来的? Nǐmen shì zěnme lái de? Các bạn đến đây bằng cách nào? 到北京饭店怎么走? Dào běijīng fàndiàn zěnme zǒu? Làm sao để đi đến khách sạn Xem thêm