Cách dùng zěnme

Cách dùng  “怎么” zěnme

1. Hỏi phương thức.
Ví dụ:
你们是怎么来的?

Nǐmen shì zěnme lái de?
Các bạn đến đây bằng cách nào?

到北京饭店怎么走?
Dào běijīng fàndiàn zěnme zǒu?
Làm sao để đi đến khách sạn Bắc Kinh?

2. Hỏi nguyên nhân, ý nghĩa là “为什么: vì sao, tại sao”

Ví dụ:
你昨天怎么不来上课?
Nǐ zuótiān zěnme bù lái shàngkè?
Hôm qua tại sao anh lại không đi học?

你怎么不理不睬我?

Nǐ zěnme bù lǐ bù cǎi wǒ?
Tại sao anh không quan tâm để ý tới em nữa vậy?

3. Hỏi tình trạng, có thể làm vị ngữ.
Ví dụ:
你怎么了?从来没看过你这么高兴。
Nǐ zěnme le? Cónglái méi kànguò nǐ zhème gāoxìng.

Bạn sao thế? Chưa bao giờ tôi thấy bạn vui như thế.

4. Dùng ở đầu câu thể hiện sự kinh ngạc.
Ví dụ:
怎么?你不认识这个地方了?

Zěnme? Nǐ bù rènshi zhège dìfāngle?
Cái gì,bạn không nhận ra nơi này nữa ư?