Phân biệt 或者 /huòzhě/ và 还是 /háishì/

 

Giống nhau: đều BIỂU THỊ SỰ LỰA CHỌN

Tuy nhiên:
或者 /huòzhě/: hoặc là  chỉ dùng trong câu TRẦN THUẬT
还是 /háishì/: hay là  dùng nhiều trong câu NGHI VẤN

你喝茶还是咖啡?
Nǐ hē chá háishì kāfēi?
Bạn uống trà HAY cà phê?

茶或者咖啡都可以。
Chá huòzhě kāfēi dōu kěyǐ.
Trà HOẶC (hay) cà phê đều được.

CÁCH DÙNG KHÁC CỦA 还是 /háishì/

(1) Biểu thị sự duy trì hành vi, trạng thái không thay đổi. :
我想好了,明天还是跟他去一趟!
Wǒ xiǎng hǎole, míngtiān háishì gēn tā qù yī tàng!
Tôi nghĩ kỹ rồi, ngày mai vẫn sẽ đi cùng anh ta một chuyến!

(2) Biểu thị sự hy vọng:
天气变凉了,还是多穿点衣服吧
Tiānqì biàn liángle, háishì duō chuān diǎn yīfu ba
Thời tiết trở lạnh rồi, nên mặc thêm quần áo vào đi.